Kontrakt
Klient-psycholog

 • Konsultacja psychologiczna poprzedza indywidualną pracę psychologiczną od 1 do 2 spotkań), w wyniku której określa się problemy klienta, cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania oraz obowiązujące zasady współpracy.
 • Sesje indywidualnej pracy psychologicznej odbywają się regularnie 1 raz w tygodniu a Klient jest zobowiązany do pamiętania o swoim terminie sesji.
 • Czas trwania sesji wynosi 50 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem, istnieje możliwość płatności gotówką, kartą w dniu wizyty lub zapłata przelewem z góry za cały miesiąc (za 4-5 wizyt) 
 • Zaległości w opłatach uniemożliwiają umówienie się na kolejną sesję
 • Przed każdą sesją Klient zobowiązany jest do wyciszenia telefonu i smartwatcha 
 • W przypadku konieczności odwołania wizyty Klient może to uczynić to na co najmniej 24 godz. przed umówionym spotkaniem. W przypadku, kiedy Klient nie odwoła sesji w wymaganym terminie, dokonuje on 50% opłaty za nią, niezależnie od zaistniałych powodów swojej nieobecności.
 • Zmiana terminu wizyty na inny, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. W przeciwnym wypadku będzie to traktowane jako rezygnacja ze spotkania.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
 • Jeśli Klient ma objawy infekcji (podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel, problemy z oddychaniem itp.) powinien odwołać sesję albo może zamienić na sesję online.
 • Klient ma prawo zadawać pytania dotyczące psychologa jego wykształcenia, komppetencji oraz doświadczenia.
 • Klient może nie zgadzać się ze zdaniem psychologa, odmówić odpowiedzi na pytania.
 • W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować ze lub poprosić o zmianę psychologa, o czym powinien powiadomić.
 • Obowiązkiem psychologa jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu spotkań oraz danych osobowych Klienta.
 • Z tajemnicy zawodowej psycholog zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
 • Psycholog zobowiązuje się do rzetelnej pracy i stosowania skutecznych form i metod pracy psychologicznej.
 • Psycholog zobowiązuje się również do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem psychologa jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin sesji.
 • Psycholog ma prawo odmówić sesji w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.
 • Psycholog może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania mu innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.
 • Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. psychiatrą), psycholog udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się wyłącznie za zgodą Klienta.

Integralną częścią Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa